Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Rekrutacja do Projektu Calineczka

Dokumenty do projektu Calineczka:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Calineczka – pobierz tutaj.

2. Formularz zgłoszeniowy – pobierz tutaj.

3. Ogłoszenie rekrutacja- pobierz tutaj.

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO – pobierz tutaj.

5. Regulamin rekrutacji – pobierz tutaj.

6. WZÓR Umowy o świadczenie usług – pobierz tutaj.

REGULAMIN REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Informacje o warunkach rekrutacji zostaną upublicznione za pomocą plakatów informacyjnych wywieszonych m.in. w Biurze Projektu, w placówkach prowadzonych przez Beneficjenta oraz na stronie internetowej www.wesoledinusie.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com.

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu wymagane jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do siedziby Beneficjenta bądź przesłanie na adres e-mail: ebaltyk@wp.pl z dopiskiem: REKRUTACJA

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie poniższych kryteriów:

Zamieszkiwanie na terenie miasta Białystok.

Osoba pełniąca funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi z 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018 poz. 1629) opieka w żłobku nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, lub w przypadku, gdy niemożliwe bądź utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. W związku z tym, z udziału w Projekcie wykluczeni są rodzice, których dzieci ukończą 3 rok życia w roku szkolnym rozpoczynającym udział w Projekcie.

Potwierdzenie statusu na rynku pracy:

Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym – wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy.

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – wymagane jest dostarczenie oświadczenia wypełnionego przez Uczestnika oraz zaświadczenia
z Powiatowego Urzędu Pracy o niezarejestrowaniu w ewidencji PUP.

Rekrutacja Uczestników do Projektu odbędzie się w okresie 22.07.2019 – 11.08.2019.

W ramach naboru wyłonionych zostanie 25 Uczestników Projektu.

Na podstawie przedłożonych dokumentów przeprowadzona zostanie weryfikacja pod względem spełniania kryteriów rekrutacji do Projektu:

Zamieszkiwanie na terenie miasta Białystok – 3 pkt.

Posiadanie statusu osoby bezrobotnej – 3 pkt.

Posiadanie statusu osoby powracającej na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka – 4 pkt.

W przypadku zgłoszenia się do projektu osób z niepełnosprawnością, po spełnieniu kryteriów uczestnictwa – mają oni pierwszeństwo udziału w Projekcie.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Po przeprowadzeniu weryfikacji ustalona zostanie lista rankingowa oraz lista rezerwowa. Formalne zakwalifikowanie do udziału w Projekcie nastąpi na podstawie wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa, umowy, zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępnych w Biurze Projektu.

W przypadku przerwania udziału w Projekcie przez osobę zakwalifikowaną dopuszcza się możliwość zakwalifikowania dodatkowych osób z listy rezerwowej, po ponownej weryfikacji spełnienia kryteriów rekrutacji na dzień przystąpienia danej osoby do Projektu.

Projekt pn: „Żłobek Calineczka Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020