Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Regulamin i Statut żłobka CALINECZKA


REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA:

„CALINECZKA” ul. Słonimska 24 lok U3, 15-207 Białystok Projekt unijny
Właściciel: Lucky Star Ewa Bałtyk
ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok, NIP 966 165 48 55, tel. 600 140 533

I Bezpieczeństwo DZIECI:

1. Żłobek „Calineczka” jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat.
2. Pracą żłobków kieruje osoba kierująca: mgr Ewa Bałtyk, natomiast opiekę nad dziećmi sprawują: opiekunki dziecięce.
3. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców (opiekunów prawnych) i osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru Dziecka w oparciu o dowód osobisty.
4. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich (z wyprzedzeniem jednodniowym) pisemnie opiekunowie – nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna.
5. Osobom niepełnoletnim, pod wpływem alkoholu, bądź której stan może wskazywać na działanie substancji odurzających Dzieci nie zostaną wydane.
6. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są pozostawiać w żłobku tylko zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub którego stan może wskazywać na rozwijającą się chorobę nie zostanie przyjęte. Wówczas dziecko zostanie odesłane do lekarza.
7. NIE PODAJEMY Dzieciom lekarstw.
8. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru jak najszybciej – do 90 minut. Po tym czasie personel w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Dziecka wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice.
9. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania.
10. Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania go z placówki.
12. Ważne sprawy dotyczące Dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez opiekunkę dziecięcą z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności.
13. Rodzice zobowiązani do odbierania Dzieci zgodnie z godzinami właściwymi dla pracy żłobka.
14. Placówka pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:45

II Obowiązki RODZICÓW:

1. Wszelkie opłaty wpłacane są przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy wskazany w umowie.
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.

2. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do
10-go dnia każdego miesiąca.

3. Czesne miesięczne za pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem wynosi: 1 230,00zł .

4. Wypowiedzenie umowy:

O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki Rodzice powinni poinformować na piśmie Właścicielkę żłobka z miesięcznym okresem wyprzedzeniem.

5. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija miesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej.

6. Umowa na stałą tj miesięczną opiekę nad dzieckiem jest podpisywana na okres 24 miesięcy. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki placówki w formie pisemnej bez podania przyczyny. W obu przypadkach obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej.  W tym czasie Placówka ogłasza nabór dzieci na zwalniane miejsce.

W przypadku braku opłaty czesnego Właścicielka żłobka ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz wystawić pisemne wezwanie do zapłaty za cały zaległy okres wraz z odsetkami ustawowymi z wyznaczeniem jednomiesięcznego terminu płatności.

8. Wypowiedzenie umowy może nastąpić przez obie strony w przypadku braku obopólnej współpracy.

9. Możliwe źródła finansowania placówek i zasady odpłatności:

Działalność placówki finansowana jest z następujących źródeł:

– Opłat wnoszonych przez Rodziców dzieci zapisanych do placówki, Budżetu Państwa oraz z innych źródeł takich jak: Dotacje Unijne z RPOWP.

10. Personel placówki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w żłobku.

11. Wyprawka ubraniowa – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu Dziecka.

12. Rodzice mają obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Placówki.

13. Obowiązkiem Rodziców jest dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

14. Rodzice są zobowiązani do odebrania rzeczy dziecka w terminie do 3 miesiący od rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki. Po tym terminie, wszystkie rzeczy zostaną wyniesione do kontenera PCK.

III Postanowienia końcowe:

1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką żłobka a Rodzicami zawierane na piśmie.

2. Zmiany w Regulaminie lub Cenniku umieszczany są na bieżąco na tablicy ogłoszeń znajdującej się w placówce oraz na stronie internetowej www.wesoledinusie.pl.
Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego w punkcie 6.

Opublikowano dnia: 01.01.2023r

Aktualizacja: 01.01.2023r

Obowiązuje na rok 2023/ 2024

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

CALINECZKA ul. Słonimska 24 lok U3, 15-204 Białystok

Właściciel: Lucky Star Ewa Bałtyk
ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok, NIP 966 165 48 55
tel 600 140 533

§1

Żłobek „Calineczka” działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
2. Rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2016 nr 157 oraz z 2017r poz 60 i 1428)
3. Niniejszego Statutu.
4. Innych przepisów prawa.

§2

Siedziba żłobka: „Calineczka” znajduje się w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 24 lok U. Placówka jest przeznaczona dla grupy 25 dzieci.

§3

Żłobek jest prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przez osobę kierującą: mgr Ewę Bałtyk (właściciel). Opiekę nad dziećmi sprawują: opiekunki dziecięce. Przeznaczone są dla dzieci w wieku: od 6 miesiąca życia do 3 lat. Godziny pracy placówek: 7:00-16:45 od poniedziałku do piątku.

§4

Żłobki realizują cele i zadania wynikające z przepisów ustawy w szczególności:

Troszczą się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczne przez zapewnienie im opieki, wyrabianie prawidłowych nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

Wspomagają indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.

Zapewniają fachową opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Troszczą się o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą.

Rozwijają wyobraźnię dziecka, poprzez różne formy działalności plastyczno-technicznej.

Kształtują pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości.

Udzielają dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Tworzą warunki to wczesnej nauki.

Współdziałają z Rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu.

§5

Żłobki realizuje powyższe cele w ramach następujących obszarów:

Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.

Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

Rozwijanie wrażliwości moralnej.

Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.

§6

Personel placówek  realizując swoje zadania kierują się w szczególności:

– Dobrem dziecka.

– Potrzebą wyrównania deficytu rozwoju.

– Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia rozwoju zainteresowań.

– Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10-15 minut.

§7

W Żłobku wykorzystywane są formy, metody, tematy pracy dostosowane do umiejętności i wieku dzieci. Pracujemy w oparciu o ruch, muzykę, edukację w przyjaznych i kolorowych wnętrzach. Zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności pracy w grupie, przyswajanie norm i zasad społecznych, uczymy wrażliwości na innych.

Praca jest przemyślana i zaplanowana, uwzględnia cechy charakterystyczne danej grupy, poziom aktywności i uwagi dzieci. Opiekunowie twórczo i elastycznie realizują zabawy mając na uwadze preferencje i zainteresowania maluchów

§8

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:
  – podpisanie umowy cywilno-prawnej po zgłoszeniu się dziecka we wskazanym przez Rodzica terminie (zwanej dalej Umową). Umowa nie jest podpisywana przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do żłobka.
 2. Rozwiązanie świadczenia usług następuje w przypadkach przewidzianych w umowie oraz w Regulaminie placówki.
 3. Umowa na stałą tj miesięczną opiekę nad dzieckiem jest podpisywana na okres 24 miesięcy. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki placówki w formie pisemnej bez podania przyczyny. W obu przypadkach obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej.  W tym czasie Placówka ogłasza nabór dzieci na zwalniane miejsce.
 4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy  wychowanków żłobka oraz (w przypadku posiadania zaległości w opłatach) wystawieniem wezwania do zapłaty za zaległe czesne dziecka.

§9

Możliwe źródła finansowania placówek i zasady odpłatności:

Działalność placówki finansowana jest z następujących źródeł:

– Opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do placówki oraz Dofinansowanie z Programów Unijnych RPOWP.

Odpłatność za pobyt dziecka w placówce składa się z:

– opłaty stałej- nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce. Opłatę stałą należy uiszczać do 10-go dnia każdego miesiąca „z góry”.

§10

1. Niepubliczny Żłobek „Calineczka” świadczy usługi opiekuńcze i dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie względem każdego dziecka w godzinach otwarcia placówki tj. od 7:00 do 16:45.

2. Do placówki przyjmowane są DZIECI ZDROWE, zapisy prowadzone są przez cały rok,
     w zależności od posiadanych wolnych miejsc.

3. Usługi świadczone w żłobkach są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej Placówki. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej www.wesoledinusie.pl i obowiązuje przez cały rok kalendarzowy.

§ 11

1. Umowa na świadczenie usług opiekuńczych pomiędzy Niepublicznym Żłobkiem a Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka jest zawierana w dniu przyjścia dziecka do żłobka na okres 2 miesięcy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego w siedzibie placówki na piśmie.

2. Opłata za pobyt dziecka jest płatna do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto podane w umowie.
3. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.
4. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc, Żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym z jednoczesnym wystawieniem wezwania do zapłaty za zaległe czesne.
5. O zmianie wysokości opłat Rodzice będą powiadamiani z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń znajdującej się w żłobku.
6. Zmiana wysokości opłat będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy oraz obwieszczeniem w Statucie. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Rodzica na proponowaną zmianę, umowa na żądanie Rodzica może ulec rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.
7. Obie strony zarówno żłobek jak i Rodzic mogą wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 12

1. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do Placówki.
2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie placówki, rodzic zostanie natychmiast poinformowany telefonicznie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz.
Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel placówki nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 13

1. Do odebrania dziecka ze Żłobka upoważnione są jedynie pełnoletnie osoby wskazane w Karcie Zgłoszeniowej  wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. 1. §6. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim i trzeźwym.
3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze Żłobka.

4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 16:45.
W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel placówki powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka za dodatkową opłatą, która jest określona w Cenniku.
5. Personel Żłobka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecka będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. pod wpływem alkoholu.
6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winna niezwłocznie zostać poinformowana właścicielka placówki. W takiej sytuacji zobowiązana jest ona do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z innym rodzicem/opiekunem dziecka.
7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
8. W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie zgłoszeniowej numerami telefonów komórkowych nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w Żłobku 1 godzinę.
9. Po upływie tego czasu Żłobek powiadamia najbliższy komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone prawomocnym postanowieniem Sądu.

§ 14
Niepubliczny Żłobek „Calineczka” zapewnia dziecku:

1. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.
2.Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
3. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry.
4. Organizowanie w razie potrzeby okresowych spotkań Rodziców z kadrą.
5. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

§ 15

1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
– rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
– pomocy ze strony pracowników placówki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
– pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pediatrą,
– konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy opiekunów lub rodziców,
– uczestniczenia w uroczystościach i imprezach okolicznościowych
z udziałem dzieci ew najbliższych członków rodziny,
– zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

2. Rodzice mają obowiązek:
– udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i
prawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz przyprowadzania jedynie zdrowego dziecka.
– regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
– zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i z placówki do domu,
– punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
– terminowo uiszczać opłaty,
– natychmiast odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez właścicielkę placówki- podejrzenia choroby u    dziecka.
– rzetelnej współpracy z Personelem placówki.

§ 16

Niepubliczny Żłobek „Calineczka” zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy / bądź podpisania umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:

1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez placówkę.
Skutkuje to wystawieniem wezwania do zapłaty za nierozliczony okres oraz skreślenia dziecka z listy wychowanków.
2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym,
a rodzicami/opiekunami dziecka.

§ 17

 1. Nadzór nad Niepublicznym Żłobkiem „Calineczka” w Białymstoku w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Białymstoku w drodze uchwały.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Opublikowano dnia: 01.09.2019r

Aktualizacja: 02.07.2020 zgodnie z wytycznymi GIS.

Obowiązuje na rok 2020/2021r

ul. K.E.N 38 lok U7, 15-687 Białystok
Właściciel: Lucky Star Ewa Bałtyk
ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok, NIP 966 165 48 55,
tel 600 140 533

I Bezpieczeństwo DZIECI:

 1. Niepubliczny Żłobek „Calineczka” jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 20-go tygodnia życia do 3 lat. Opieka sprawowana jest w wymiarze do 10 godzin dziennie. Na wniosek Rodzica za dodatkową opłatą czas ten może zostać wydłużony. Pracą Niepublicznego Żłobka „Calineczka” kieruje osoba kierująca: mgr Ewa Bałtyk, natomiast opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane: opiekunki dziecięce.
 2. Niepubliczny Żłobek jest czynny od pon do piątku w godzinach od 7:00 do 16:45.
  3. Przed pozostawieniem dziecka w Niepublicznym Żłobku „Calineczka” ” Rodzic musi wypełnić kartę zgłoszeniową* zawierającą m.in. informacje na temat Rodziców/opiekunów, osób które będą dziecko odbierać, przebytych chorobach, alergiach i uczuleniach dziecka oraz inne dodatkowe wskazówki do postępowania z dzieckiem.
  (* Karta Zgłoszeniowa jest dostępna w placówce).
  4. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców (opiekunów prawnych), którzy są trzeźwe oraz nie są pod wpływem środków odurzających np narkotyków i osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru Dziecka w oparciu o dowód osobisty.
  5. Do odebrania Dziecka z Niepublicznego Żłobka „Calineczka ” upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich (z wyprzedzeniem jednodniowym) pisemnie opiekunowie – nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna.
  6. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są pozostawiać w Niepublicznym Żłobku „Calineczka” tylko zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub którego stan może wskazywać na rozwijającą się chorobę nie zostanie przyjęte.
  7. NIE PODAJEMY dzieciom lekarstw.
  8. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru jak najszybciej – do 90 minut. Po tym czasie personel w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Dziecka wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice.
  9. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Niepublicznego Żłobka „Calineczka”  pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania.
  11. Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania go z placówki.
  12. Ważne sprawy dotyczące Dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez opiekunkę dziecięcą z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności.
  13. Rodzice zobowiązani do odbierania Dzieci zgodnie z godzinami właściwymi dla pracy Niepublicznego Żłobka „Calineczka”.
  14. Placówka pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:45
  z wyłączeniem: Wigilii, 2-go maja, 2 listopada, dniu po Bożym Ciele, 24-31 grudnia (przerwa świąteczna) oraz okresu wakacyjnego (przerwa wakacyjna: ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia). Z tytułu dni wolnych placówka przyznaje rabat odliczany od czesnego.
  15. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwy odbiór (Dziecka – Rodzic/ Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia opiekunki dziecięcej o zaistnieniu takiej nagłej sytuacji.

II Obowiązki RODZICÓW:

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Niepublicznego Żłobku „Calineczka” jest: złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia Dziecka, podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego.

3. Wszelkie opłaty wpłacane są przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy wskazany w umowie.

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.

4. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca.

5. W przypadku nieobecności dziecka, czesne nie będzie zwracane.

6. Wypowiedzenie umowy:
O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki Rodzice powinni poinformować  Właścicielkę żłobka na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem.

7. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija 1 miesięczny okres wypowiedzenia, w tym czasie przeprowadzany jest proces rekrutacji i przyjęcie nowego dziecka.

8. Niewykorzystane z karnetu godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc, a wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne.

9. Umowa na stałą tj miesięczną opiekę nad dzieckiem z czasem pobytu do 10 godzin dziennie jest podpisywana na okres dwunastu miesięcy. Na wniosek Rodzica czas pobytu dziecka może zostać wydłużony za dodatkową opłatą. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki placówki. W obu przypadkach obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej. W tym czasie Placówka ogłasza nabór dzieci na zwalniane miejsce.

10. W przypadku braku opłaty czesnego Właścicielka Niepublicznego Żłobka „Calineczka” ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz wystawić wezwanie do zapłaty za cały zaległy okres (z wyznaczeniem dodatkowego: jednomiesięcznego terminu na uregulowanie należności) wraz z odsetkami ustawowymi.

11. Personel placówki nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Niepublicznego Żłobka „Calineczka”.

12. Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu Dziecka (spis rzeczy znajduje się na stronie żłobka: www.wesoledinusie.pl /wyprawka dziecka).

13. Rodzice mają obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Placówki.

14. Obowiązkiem Rodziców jest dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Organizacyjnym.

15. Rodzice są zobowiązani do odebrania rzeczy dziecka w terminie do 3 miesięcy od rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki. Po tym terminie, wszystkie rzeczy zostaną wyniesione do kontenera PCK.

III Postanowienia końcowe:

1. W sprawach, których niniejszy regulamin organizacyjny nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką Niepublicznego Żłobka „Calineczka”  a Rodzicami zawierane na piśmie.

2. Zmiany w Regulaminie lub Cenniku umieszczany są na bieżąco na tablicy ogłoszeń znajdującej się w placówce oraz na stronie internetowej: www.wesoledinusie.pl
Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni od momentu wprowadzenia zmian bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego w punkcie 6.

Opracowano dn. 01.01.2023.

Aktualizacja: 01.01.2023 zgodnie z wytycznymi GIS

Obowiązuje na rok 2023/2024.