Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

PROJEKT UNIJNY SUPER BOBAS

 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.2: Działania na rzecz równowagi praca – życie

Priorytet inwestycyjny 8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

W związku z realizacją projektu pn. „Żłobek Super Bobas szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Białegostoku” beneficjent Lucky Star Ewa Bałtyk ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu, którego celem jest:
zwiększenie opieki żłobkowej w M. Białystok dzięki utworzeniu
|16 miejsc w Żłobku Super Bobas oraz wzrost aktywności
zawodowej 32 rodziców/opiekunów w okresie realizacji projektu,
tj. 01.02.2018r-31.01.2020r
Termin rekrutacji: 01.02.2019r – 18.02.2019r
Dofinansowanie projektu z UE: 511 900,73 PLN
Szczegółowe informacje oraz dokumentacja związana z rekrutacją do pobrania na stronie  www.wesoledinusie.pl
Tytuł projektu: Żłobek SUPER BOBAS szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Białegostoku.
Planowany okres realizacji: 01.02.2018r – 31.01.2020r

Przedmiotowy projekt to odpowiedź na zdiagnozowane bariery w godzeniu życia zawodowego z prywatnym przez matki i ojców, którzy wskutek obowiązków rodzinnych związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 napotykają na poważne ograniczenia w utrzymaniu pełnej aktywności zawodowej. Powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowywaniem dziecka jest sytuacją wysoce trudną dla rodziców, spotęgowaną brakiem odpowiedniej liczby dostępnych miejsc w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności w żłobkach i klubach dziecięcych. W ramach projektu przewidziane jest objęcie wsparciem osób, które pełniąc funkcje opiekuńcze, mają utrudnioną możliwość integracji z rynkiem pracy.  
Celem głównym projektu jest zwiększenie opieki żłobkowej w M. Białystok dzięki utworzeniu 16 miejsc w Żłobku Super Bobas oraz wzrost aktywności zawodowej 32 rodziców/opiekunów w okresie realizacji projektu.

Wartość projektu: 609 666,22 zł

Wartość dofinansowania: 511 900,73 zł

Regulamin udziału w projekcie:  pobierz tutaj

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: pobierz tutaj
Wzór umowy o świadczenie usług:  pobierz tutaj
Termin rekrutacji: 01.02.2019 - 18.02.2019r do godziny 16:00
 
Data dodania informacji na stronie: 01.02.2019r
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
nr WND-RPPD.02.02.00-20-0081/17
pn: „Żłobek Super Bobas szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Białegostoku”

              Celem głównym projektu jest zwiększenie upowszechniania opieki żłobkowej w mieście Białystok dzięki utworzeniu 17 miejsc w Żłobku Super Bobas oraz wzrost aktywności zawodowej 34 Rodziców.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu przewidzianym dla rodziców/opiekunów, którzy wrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka, poprzez utworzenie na terenie miasta Białegostoku Żłobka Super Bobas zapewniającego 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne, zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji uczestników oraz ich prawa i obowiązki w trakcie udzielania wsparcia.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Projekt – rozumie się przez to projekt pn. Żłobek Super Bobas szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Białegostoku, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, Priorytet inwestycyjny 8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach,
w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę,
b) Beneficjent – rozumie się przez to Lucky Star Ewa Bałtyk w Białymstoku,
c) Rodzic – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego,
d) Uczestnik – rozumie się przez to rodzica, który został zakwalifikowany do udziału
w projekcie,
3. Siedziba Beneficjenta mieści się w Białymstoku (15-687), przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok. U7.
4. Biuro projektu mieści się w Białymstoku (15-876), przy ul. Gajowej 79.
5. Termin realizacji Projektu: od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2020 r.
§ 2 Rekrutacja
1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans
i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Informacje o warunkach rekrutacji zostaną upublicznione za pomocą plakatów informacyjnych wywieszonych m.in. w Biurze Projektu, w placówkach prowadzonych przez Beneficjenta oraz na stronie internetowej www.wesoledinusie.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com.
3. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu wymagane jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do siedziby Beneficjenta, Biura Projektu bądź przesłanie na adres e-mail: ebaltyk@wp.pl.
4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie poniższych kryteriów:
a. Zamieszkiwanie na terenie miasta Białystok, bądź powiatu białostockiego.
b. Osoba pełniąca funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi z 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235) opieka w żłobku nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego,
w którym dziecko ukończy 3 rok życia, lub w przypadku, gdy niemożliwe bądź utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. W związku z tym, z udziału w Projekcie wykluczeni są rodzice, których dzieci ukończą 3 rok życia w roku szkolnym rozpoczynającym udział w Projekcie.
c. Potwierdzenie statusu na rynku pracy:
i. Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym – wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy.
ii. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy
iii. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – wymagane jest dostarczenie oświadczenia wypełnionego przez Uczestnika oraz zaświadczenia
z Powiatowego Urzędu Pracy o niezarejestrowaniu w ewidencji PUP.
5. Rekrutacja Uczestników do Projektu odbędzie się w okresie:
a) I nabór: 01.02.2018 – 18.02.2018
b) II nabór: 01.02.2019 – 18.02.2019
6. W ramach obu naborów wyłonionych zostanie po 17 Uczestników Projektu.
7. Na podstawie przedłożonych dokumentów przeprowadzona zostanie weryfikacja pod względem spełniania kryteriów rekrutacji do Projektu:
a. Zamieszkiwanie na terenie miasta Białystok – 3 pkt.
b. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej – 3 pkt.
c. Posiadanie statusu osoby powracającej na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem/wychowywaniem dziecka – 4 pkt.
d. W przypadku zgłoszenia się do projektu osób z niepełnosprawnością, po spełnieniu kryteriów uczestnictwa – mają oni pierwszeństwo udziału w Projekcie.
e. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Po przeprowadzeniu weryfikacji ustalona zostanie lista rankingowa oraz lista rezerwowa.
9. Formalne zakwalifikowanie do udziału w Projekcie nastąpi na podstawie wypełnionych
i podpisanych następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa, umowy, zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępnych w Biurze Projektu.
10. W przypadku przerwania udziału w Projekcie przez osobę zakwalifikowaną dopuszcza się możliwość zakwalifikowania dodatkowych osób z listy rezerwowej, po ponownej weryfikacji spełnienia kryteriów rekrutacji na dzień przystąpienia danej osoby do Projektu.
§ 3 Obowiązki uczestnika projektu
1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego w terminach wskazanych w §2 pkt. 5., deklaracji uczestnictwa, umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenie zaświadczeń/oświadczeń potwierdzających jego status na rynku pracy na dzień przystąpienia do Projektu.
3. Uczestnik w trakcie trwania Projektu oraz do 4 tygodniu po zakończeniu udziału w Projekcie zobowiązany jest dostarczyć Beneficjentowi zaświadczenia potwierdzające powrót lub wejście na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka.
4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym, w przypadku zmiany Wytycznych bądź w innych uzasadnionych przypadkach, poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.
2. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają uregulowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu i wchodzi w życie w dniu jego podpisania.
 
Projekt pn: „Żłobek SUPER BOBAS szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Białegostoku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPOWP 2014-2020