Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Regulamin i Statut Żłobka Wesołe Dinusie, Wesołe Dinusie 2 oraz Super Bobas

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW:
„WESOŁE DINUSIE ” ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok,
WESOŁE DINUSIE II ul. Świętokrzyska 5 lok U3, 15-876 Białystok, "SUPER BOBAS" ul. Gajowa 79 15-876 Białystok


Właściciel: Lucky Star Ewa Bałtyk ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok, NIP 966 165 48 55, tel. 600 140 533
I Bezpieczeństwo DZIECI:
1. Żłobki „Wesołe Dinusie”, "Wesołe Dinusie II" oraz "Super Bobas" są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat.
2. Pracą żłobków kieruje osoba kierująca: mgr Ewa Bałtyk, natomiast opiekę nad dziećmi sprawują: opiekunki dziecięce.
3. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców (opiekunów prawnych) i osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru Dziecka w oparciu o dowód osobisty.
4. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich
(z wyprzedzeniem jednodniowym) pisemnie opiekunowie – nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna.
5. Osobom niepełnoletnim, pod wpływem alkoholu, bądź której stan może wskazywać na działanie substancji odurzających Dzieci nie zostaną wydane.
6. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są pozostawiać w żłobku tylko zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub którego stan może wskazywać na rozwijającą się chorobę nie zostanie przyjęte. Wówczas dziecko zostanie odesłane do lekarza.
7. NIE PODAJEMY Dzieciom lekarstw.
8. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru jak najszybciej – do 90 minut. Po tym czasie personel w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Dziecka wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice.
9. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania.
10. Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania go z placówki.
12. Ważne sprawy dotyczące Dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez opiekunkę dziecięcą z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności.
13. Rodzice zobowiązani do odbierania Dzieci zgodnie z godzinami właściwymi dla pracy żłobka.
14. Placówka pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30/6:45-16:45 z wyłączeniem: długich weekendów, dniu po święcie Bożego Ciała, 16 sierpnia, 24-31 grudnia (przerwa świąteczna) oraz 10 dni roboczych w okresie wakacyjnym (przerwa wakacyjna tj ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia). Termin przerwy wakacyjnej zostanie również wywieszony w placówkach na tablicy ogłoszeń najpóźniej w miesiącu kwietniu bieżącego roku kalendarzowego. Z tytułu dni wolnych placówka przyznaje rabat odliczony od czesnego.
15. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwy odbiór dziecka – Rodzic/ Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia opiekunki dziecięcej o zaistnieniu takiej nagłej sytuacji.

II Obowiązki RODZICÓW:
1. Wszelkie opłaty wpłacane są przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy ING Bank Śląski 03 1050 1823 1000 0090 9754 2535 Ewa Bałtyk. 
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka.
2. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać "z góry" za dany miesiąc w terminie do
10-go dnia każdego miesiąca.
3. W przypadku nieobecności dziecka, czesne nie będzie zwracane. Rodzicowi przysługuje odpis od zgłoszonej nieobecności za wyżywienie dziecka.

4. Usługi świadczone w placówce są odpłatne. Wpłacone czesne nie podlega zwrotowi za wyjątkiem przyczyn leżących po stronie placówki np. rażące naruszenie zasad umowy w zakresie opieki nad dzieckiem wskazanym w paragrafie 6 Umowy na usługę opiekuńcza. Konieczność zamknięcia placówki za skutek decyzji właściwych organów administracji z powodu nie spełniania wymogów Ustawy o Opiece nad dziećmi do 3 roku życia, warunków lokalowych itp. lub w następstwie zdarzeń wynikających z działania siły wyższej np. awaria elektryczna, hydrauliczna, pożar, zalanie, wprowadzenie nowych opłat nie akceptowanych przez Usługobiorcę.

5. Przy zapisie dziecka do placówki Rodzic zobowiązany jest do złożenia Karty Zgłoszeniowej oraz wpłaty 499zł opłaty wpisowej. W opłacie tej zawarte jest opracowanie dokumentacji przyjęcia dziecka tj: Umowa na usługę opiekuńczą (100,00 PLN), Oświadczenie o administrowaniu danymi osobowymi zgodnie z RODO (100,00 PLN), Deklaracja dotycząca wykorzystywania wizerunku zgodnie z RODO (100,00 PLN), materiały do zajęć plastycznych, technicznych, do zajęć z sensoplastyki (100,00 PLN), środki czystości (50,00 PLN) laminowane oznakowanie miejsca w szatni, nocnika, szafeczki (49,99 PLN).

6. Dodatkowa comiesięczna opłata ponoszona przez Rodzica dotyczy opłaty za teatrzyk kukiełkowy. Koszt 15zł miesięcznie. W przypadku nieobecności dziecka na przedstawieniu, opłata nie zostanie pobrana.
7. Wypowiedzenie umowy: O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki Rodzice powinni poinformować na piśmie Właścicielkę żłobka z 31 dniowym wyprzedzenia. Pismo należy złożyć w Placówce bądź dostarczyć listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jest ono dołączane do zawartej ze żłobkiem Umowy.

8. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki placówki WYŁĄCZNIE w formie pisemnej bez podania przyczyny. W obu przypadkach obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej. W tym czasie Placówka ogłasza nabór dzieci na zwalniane miejsce.
9. W przypadku zbliżającego się terminu wygaśnięcia umowy Rodzic zobowiązany jest poinformować Właścicielkę Placówki o chęci rezygnacji ze świadczonych przez Placówkę usług najpóźniej w terminie 7 dni od końcowej daty wskazanej w umowie. W przypadku braku informacji od Rodzica o ewentualnym dalszym nieprzedłużeniu umowy.
10. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje, gdy mija miesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej.
11. Umowa na stałą tj miesięczną opiekę nad dzieckiem jest podpisywana na czas określony.  Strony obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej. W tym czasie Placówka ogłasza nabór dzieci na zwalniane miejsce.

12. W przypadku braku opłaty czesnego Właścicielka żłobka ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz wystawić wezwanie do zapłaty za cały zaległy okres wraz z odsetkami ustawowymi z wyznaczonym jednomiesięcznym terminem płatności.
13. Możliwe źródła finansowania placówek i zasady odpłatności:
Działalność placówki finansowana jest z następujących źródeł:
* Opłat wnoszonych przez Rodziców dzieci zapisanych do placówki.
*Innych źródeł takich jak np. Dotacje Rządowe z Funduszu Pracy np. Program Maluch + 2018,  Maluch+ 2019, Maluch+ 2020, Maluch+ 2021 z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; Dotacje Unijne z RPOWP na lata 2014-2020, Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku tzw Bon żłobkowy z ZUS (400zł).Czesne jest co miesiąc pomniejszane o kwotę dofinansowania przyznanego na 1 dziecko.
14. Personel placówki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w żłobku.
15. Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu Dziecka (spis rzeczy znajduje się na stronie żłobka: www.wesoledinusie.pl /wyprawka).
16. Rodzice mają obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Placówki.
17. Obowiązkiem Rodziców jest dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
18. Rodzice są zobowiązani do odebrania rzeczy dziecka w terminie do 1 miesiąca od rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki. Po tym terminie, wszystkie rzeczy zostaną wyniesione do kontenera PCK.

III Postanowienia końcowe:
1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką żłobka a Rodzicami zawierane na piśmie.
2. Zmiany w Regulaminie lub Cenniku umieszczany są na bieżąco na tablicy ogłoszeń znajdującej się w placówce oraz na stronie internetowej www.wesoledinusie.pl.
Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 31 dni od momentu wprowadzenia zmian bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego w punkcie 6.

Opublikowano dnia: 01.01.2020.

Aktualizacja: 01.01.2023 zgodnie z wytycznymi GIS

Obowiązuje na rok szkolny: 2023/2024.

STATUT NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW
„WESOŁE DINUSIE ”ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-773 Białystok,
WESOŁE DINUSIE II ul. Świętokrzyska 5 lok U3, 15-876 Białystok
SUPER BOBAS ul. Gajowa 79, 15-876 Białystok,
Właściciel: Lucky Star Ewa Bałtyk
ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok,

NIP 966 165 48 55, tel 600 140 533
§1
Żłobki: „Wesołe Dinusie” , Wesołe Dinusie II', "Super Bobas"
w Białymstoku działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2016 nr 157 oraz z 2017r poz 60 i 1428)
3. Niniejszego Statutu.
4. Innych przepisów prawa.
§2
Siedziba żłobka: „Wesołe Dinusie” znajduje się w Białymstoku przy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7.  

§3
Żłobki prowadzone są w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przez osobę kierującą: mgr Ewę Bałtyk (właściciel). Opiekę nad dziećmi sprawują: opiekunki dziecięce. Przeznaczone są dla dzieci w wieku: od 6 miesiąca życia do 3 lat. Godziny pracy placówek: 6:45/6:30-16:45 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: Wigilii, dniu po święcie Bożego Ciała (piątek), 27, 28, 29, 30, 31 grudnia (przerwa świąteczna) oraz 10 dni roboczych w okresie wakacyjnym (przerwa wakacyjna ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia). Z tytułu dni wolnych Rodzicowi przysługuje odpis od czesnego. Termin przerwy wakacyjnej zostanie wywieszony w placówkach na tablicy ogłoszeń najpóźniej w miesiącu kwietniu bieżącego roku kalendarzowego.
§4
Żłobki realizują cele i zadania wynikające z przepisów ustawy w szczególności:
Troszczą się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczne przez zapewnienie im opieki, wyrabianie prawidłowych nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
Wspomagają indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.
Zapewniają fachową opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Troszczą się o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą.
Rozwijają wyobraźnię dziecka, poprzez różne formy działalności plastyczno-technicznej.
Kształtują pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości.
Udzielają dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Tworzą warunki to wczesnej nauki.
Współdziałają z Rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu.
§5
Żłobki realizuje powyższe cele w ramach następujących obszarów:
Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły
i możliwości osiągania sukcesu.
Rozwijanie wrażliwości moralnej.
Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
§6
Personel placówek realizując swoje zadania kierują się w szczególności:
- Dobrem dziecka.
- Potrzebą wyrównania deficytu rozwoju.
- Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia rozwoju zainteresowań.
- Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10-15 minut.
§7
W Żłobkach wykorzystywane są formy, metody, tematy pracy dostosowane do umiejętności i wieku dzieci. Pracujemy w oparciu o ruch, muzykę, edukację w przyjaznych i kolorowych wnętrzach. Zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności pracy w grupie, przyswajanie norm i zasad społecznych, uczymy wrażliwości na innych.
Praca jest przemyślana i zaplanowana, uwzględnia cechy charakterystyczne danej grupy, poziom aktywności i uwagi dzieci. Opiekunowie twórczo i elastycznie realizują zabawy mając na uwadze preferencje i zainteresowania dzieci.
§8
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobków jest:
- podpisanie umowy cywilno-prawnej po zgłoszeniu się dziecka we wskazanym przez Rodzica terminie (zwanej dalej Umową). Umowa nie jest podpisywana przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do żłobka.
2. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka oraz wystawieniem wezwania do zapłaty za zaległe czesne / wyżywienie.
§9
Możliwe źródła finansowania placówek i zasady odpłatności:
Działalność placówki finansowana jest z następujących źródeł:
- Opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do placówki.
* Innych źródeł takich jak np. Dotacje Rządowe z Funduszu Pracy np. Program Maluch + 2018, Maluch+ 2019, Maluch+ 2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (czesne jest co miesiąc pomniejszane o kwotę dofinansowania przyznanego na 1 dziecko).
Odpłatność za pobyt dziecka w placówce składa się z:
- Opłaty stałej: nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce ( na utrzymaniu przedsiębiorcy znajdują się pracownicy, media, najem itp), w przypadku dłuższej nieobecności dziecka placówka przewiduje odpisy za wyżywienie, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Rodzica.
 • Czesne PODLEGA ZWROTOWI w przypadku, gdy placówka podczas okresowych kontroli nie spełni wymogów przewidzianych w Ustawie o opiece nad dziećmi do 3 roku życia i zostanie zamknięta decyzja organów państwowych tj Sanepidu lub Urzędu Miejskiego w Białymstoku z jednoczesnym nakazem usunięcia nieprawidłowości w celu ponownego przyjęcia dzieci pod opiekę.

  4.Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie właściciel placówki.

  5.Opłatę stałą należy uiszczać do 10-go dnia każdego miesiąca „z góry”. Z "dołu" pobierana jest opłata za wyżywienie dziecka, po dokładnym przeliczeniu ile wydano posiłków dla dziecka. Ostatniego dnia miesiąca, Rodzic otrzyma kartkę z rozliczeniem.

  §10

  1. Niepubliczny Żłobek „Wesołe Dinusie”, "Wesołe Dinusie II" oraz "Super Bobas" świadczy usługi opiekuńcze i dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie względem każdego dziecka w godzinach otwarcia placówki tj. od 6:30/6:45 do 16:45 z wyłączeniem: długich weekendów, Wigilii, dniu po święcie Bożego Ciała 16 sierpnia, 27, 28, 29, 30, 31 grudnia (przerwa świąteczna) 2 listopada oraz 10 dni roboczych w okresie wakacyjnym (przerwa wakacyjna). Termin przerwy wakacyjnej zostanie wywieszony w placówkach na tablicy ogłoszeń najpóźniej w miesiącu kwietniu bieżącego roku kalendarzowego.2. Do placówek przyjmowane są dzieci zdrowe, zapisy prowadzone są przez cały rok, w zależności od posiadanych wolnych miejsc.

  3. Usługi świadczone w żłobkach są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej Placówki. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej www.wesoledinusie.pl i obowiązuje przez cały rok kalendarzowy.

  § 11

  1. Umowa na świadczenie usług opiekuńczych pomiędzy Niepublicznym Żłobkiem a Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka jest zawierana w dniu przyjścia dziecka do żłobka na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

  2. Wypowiedzenie umowy: O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki w trakcie trwania umowy Rodzice zobowiązani są poinformować na piśmie Właścicielkę żłobka z 31 dniowym wyprzedzeniem.3.  Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki placówki w formie pisemnej bez podania przyczyny.

  W obu przypadkach obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej. W tym czasie Placówka ogłasza nabór dzieci na zwalniane miejsce. 

  4. Opłata za pobyt dziecka jest płatna do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto:

  ING Bank Śląski: 03 1050 1823 1000 0090 9754 2535 Ewa Bałtyk

  5. Przy dokonaniu płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.

  6. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc, Żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym z jednoczesnym wystawieniem wezwania do zapłaty za zaległe czesne.

  7. O zmianie wysokości opłat Rodzice będą powiadamiani z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń znajdującej się w żłobku.

  W przypadku nie wyrażenia zgody przez Rodzica na proponowaną zmianę, umowa na żądanie Rodzica może ulec rozwiązaniu wraz z końcem miesiąca.

  § 12

  1. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do Placówki.

  2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie placówki, rodzic zostanie natychmiast poinformowany telefonicznie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz.

  Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel placówki nie podaje dzieciom lekarstw.

  § 13

  1. Do odebrania dziecka ze Żłobka upoważnione są jedynie pełnoletnie osoby wskazane przez Rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.

  2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. 1. §6. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim i trzeźwym.

  3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze Żłobka.

  4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 16:45.

  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel placówki powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka za dodatkową opłatą, która jest określona w Cenniku.

  5. Personel Żłobka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecka będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. pod wpływem alkoholu., bądź których stan może wskazywać na zażycie środków odurzających.

  6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winna niezwłocznie zostać poinformowana właścicielka placówki.

  W takiej sytuacji zobowiązana jest ona do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z innym rodzicem/opiekunem dziecka.

  7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.

  8. W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie zgłoszeniowej numerami telefonów komórkowych nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w Żłobku 1 godzinę.

  9. Po upływie tego czasu Żłobek powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.

  10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone prawomocnym postanowieniem Sądu.

  § 14

  Niepubliczne Żłobki: „Wesołe Dinusie”, "Wesołe Dinusie II", "Super Bobas" zapewniają dziecku:

  1. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.

  2.Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.

  3. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry.

  4. Organizowanie w razie potrzeby okresowych spotkań Rodziców z kadrą.

  5. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

  § 15

  1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:

  - rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

  - pomocy ze strony pracowników placówki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

  - konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy opiekunów lub rodziców,

  - zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

  2. Rodzice mają obowiązek:

  - udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz przyprowadzania jedynie zdrowego dziecka.

  - regularnego kontaktowania się z opiekunkami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

  - zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i z placówki do domu,

  - punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,

  - terminowo uiszczać opłaty- współpracy z Dyrekcją oraz personelem żłobka

  - rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze Żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze (do i z placówki) do domu,

  - natychmiast niezwłocznie odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez Właścicielkę placówki- podejrzenia choroby dziecka.
  § 16
Niepubliczne Żłobki: „Wesołe Dinusie”, "Wesołe Dinusie II", "Super Bobas" oraz zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy / bądź podpisania umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez placówkę.
Skutkuje to wystawieniem wezwania do zapłaty za nierozliczony okres oraz wykreślenia z listy podopiecznych żłobka.
2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem żłobka,
a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka.

4. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki Rodzice powinni poinformować na piśmie Właścicielkę żłobka z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pismo należy złożyć w Placówce bądź dostarczyć listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Okres wypowiedzenia liczy się od momentu dostarczenia wypowiedzenia w formie pisemnej.

§ 17
1. Nadzór nad Niepublicznymi Żłobkami: „Wesołe Dinusie”, "Wesołe Dinusie II", "Super Bobas" w Białymstoku w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Białymstoku w drodze uchwały.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
3. Żłobek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz Statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześniej.

Obowiązuje od dnia: 01.01.2023r

Aktualizacja: 01.01.2023r zgodnie z wytycznymi GIS

Obowiązuje na lata: 2023/2024