Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Regulamin i Statut Żłobka Wesołe Dinusie, Wesołe Dinusie II, Super Bobas oraz Calineczka

STATUT NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW

ul. K.E.N 38 lok U7, 15- 687 Białystok
ul. Świętokrzyska 5 lok u3, 15-876 Białystok
ul. Gajowa 79, 15-687 Białystok
ul. Słonimska 24 lok u3, 15-217 Białystok
Właściciel: Lucky Star Ewa Bałtyk
ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok, 
NIP 966 165 48 55, REGON 200272057

§ 1 Niepubliczne Żłobki działają na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024r poz 338) 
2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić żłobek i klub dziecięcy (Dz. U. z 2019r poz 72, Dz. U z 2023r poz 204).
3. Rozporządzenie z dnia 19 września 2023r w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie art 6c Ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U z 2023r poz 204 i 1429).
4.Ustawa z dnia 28 lipca 2023r o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Art. 22b, Rozdział 3, 4a oraz 4b.
5. Niniejszego Statutu.
6. Innych przepisów prawa.

§ 2 Siedziba Niepublicznych Żłobków znajduje się w Białymstoku przy ul. K.E.N 38 lok U7.
1. Niepubliczny Żłobek „Wesołe Dinusie” jest przeznaczony dla grupy 41 dzieci, 
2. Niepubliczny Żłobek „Wesołe Dinusie II” jest przeznaczony dla grupy 38 dzieci, 
3. Niepubliczny Żłobek „Super Bobas” jest przeznaczony dla grupy 60 dzieci,
4. Niepubliczny Żłobek „Calineczka” jest przeznaczony dla grupy 38 dzieci.
Pobyt dzieci na terenie placówek jest do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Na pisemny wniosek Rodzica czas pobytu może zostać wydłużony za dodatkową opłatą. 

§ 3 Forma prawna:
Niepubliczne Żłobki są prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Osobą kierującą pracą żłobków jest mgr Ewa Bałtyk (która jest również właścicielem placówki). Opiekę nad dziećmi sprawują: opiekunki dziecięce. 
Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od 6 miesiąca do 3 lat. Godziny pracy placówek:
1.	6:35-16:45
2.	6:45-16:45
3.	6:35-16:45 
4.	7:00-16:45
Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: długich weekendów, 2 maja, dniu po święcie Bożego Ciała, 2 listopada, 24-31 grudnia (przerwa świąteczna) 6 stycznia, Święta Prawosławne oraz ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia (przerwa wakacyjna tj art. 152KP)

§ 4 Cele i zadania oraz sposób ich realizacji:
     Niepubliczne Żłobki realizują cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności: 

1.	Troszczą się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny przez zapewnienie różnorodnej opieki, wyrabianie prawidłowych nawyków higieny życia codziennego, rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
2.	Codzienne prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wspierających koordynację ruchowo-wzrokową.
3.	Wspomagają indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka na bazie kącików zainteresowań.
4.	Dbają o rozwój umiejętności językowych przez nawiązanie werbalnej interakcji z dzieckiem (książeczki, laminowane pomoce dydaktyczne).
5.	Rozwijają kompetencje poznawcze i sensoryczne (zajęcia dywanowe, ścieżki sensoryczne)
6.	Kształtują i trenują koncentrację oraz uwagę.
7.	Zapewnią fachową opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
8.	Troszczą się o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia oraz mowy.
9.	Zapoznają z otaczającym środowiskiem i przyrodą. Stwarzają możliwości eksplorowania przestrzeni, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.
10.	Rozwijają wyobraźnię dziecka, poprzez różne formy działalności plastyczno-technicznej.
11.	Kształtują pierwsze postawy społeczne współdziałania w grupie rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania oraz życzliwości. 
12.	Udzielą dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
13.	Tworzą warunki to wczesnej nauki i rozwoju.
14.	Rozwijają kreatywność, możliwość eksplorowania przestrzeni, tworzenia okazji do podejmowania decyzji, dokonywania wyborów.
15.	Współdziałają z Rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu.
16.	Zapewnią dziecku warunki bytowe zbliżone do warunków domowych.
17.	Gwarantują dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
18.	Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy dla jego wieku.

§ 5 Niepubliczne Żłobki realizują powyższe cele w ramach następujących obszarów: 
1.	Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
2.	Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
3.	Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
4.	Rozwijanie wrażliwości moralnej.
5.	Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
6.	Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć. 
7.	Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
8.	Rozwijanie czucia głębokiego. 

§ 6 Personel Niepublicznych Żłobków (tj. opiekunki dziecięce) realizuje zadania kierując się w szczególności:
1.	Dobrem dziecka.
2.	Potrzebą wyrównania indywidualnego deficytu rozwoju.
3.	Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia rozwoju zainteresowań.
4.	Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15-20 minut.

§ 7 Organizacja pracy:
W Niepublicznych Żłobkach wykorzystywane są formy, metody, tematy pracy dostosowane do umiejętności i wieku dzieci. Pracujemy w oparciu o ruch, muzykę, edukację w przyjaznych i kolorowych wnętrzach. Zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności pracy w grupie, przyswajanie norm i zasad społecznych, uczymy wrażliwości na innych. 
Praca jest przemyślana i zaplanowana, uwzględnia cechy charakterystyczne danej grupy, poziom aktywności i uwagi dzieci. Opiekunowie twórczo i elastycznie realizują zabawy mając na uwadze preferencje i zainteresowania maluchów

§ 8 Zasady przyjmowania dzieci:
1.	Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznych Żłobków jest:
     - złożenie Karty zgłoszeniowej dziecka (druk do pobrania w placówce lub na stronie www.wesoledinusie.pl/cennik
- podpisanie Umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową),
- wpłacenie bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej oraz przestrzeganie terminowej opłaty czesnego. Wysokość opłat za bieżący miesiąc znajduje się w zakładce: Cennik na stronie: www.wesoledinusie.pl
- pierwszeństwo w naborze mają dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawne.
 
2.  W Niepublicznych Żłobkach dzieciom zapewnia się pełne całodzienne wyżywienie w formie cateringu dostarczanego przez wyspecjalizowaną firmę cateringową. W ramach dziennego wyżywienia placówka zapewnia każdemu dziecku: śniadanie (opcjonalnie), zupę, II danie, podwieczorek, owoc oraz wodę niegazowaną. Rodzic zobowiązuje się do terminowego (do 10-go dnia każdego miesiąca) wnoszenia comiesięcznych opłat za wyżywienie swojego dziecka.
    3. Rozwiązanie Umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków Niepublicznych Żłobków w Białymstoku.

§ 9 Zasady udziału Rodziców w zajęciach w żłobku:
1.	Rodzice mają prawo do udziału w zajęciach organizowanych na terenie żłobka, oraz do udziału w zabawach z elementami edukacji.
2.	Przed rozpoczęciem uczęszczania do żłobka, dziecko uczestniczy w popołudniowym spotkaniu zapoznawczym w placówce, które organizuje Dyrektor żłobka. Czas trwania 60 minut.
3.	Rodzice mają prawo do proponowania zmian w prowadzonych na terenie placówki zajęciach, o których informują Dyrektora żłobka.
4.	Rodzice mają prawo do utworzenia Rady Rodziców, która reprezentuje ogół Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.
5.	Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, występuje do Dyrektora żłobka z inicjatywami, wnioskami, i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących żłobka, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych.
6.	Rada Rodziców ma wgląd do dokumentacji dotyczącej spełnienia norm żywienia.
7.	Rada Rodziców może wizytować pomieszczenia żłobka i w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości zgłoszenie ich do dyrektora, a w razie ich nie usunięcia do prezydenta miasta.
8.	Dyrektor żłobka umożliwia Rodzicom zorganizowanie zebrania mającego na celu wybranie składu rady rodziców oraz uchwalenie regulaminu rady rodziców. Zebranie odbywa się raz do roku.

§ 10 Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie:

Działalność Niepublicznych Żłobków jest finansowana z następujących źródeł:
1.	Opłat wnoszonych przez Rodziców dzieci zapisanych do placówki.
2.	Innych źródeł takich jak np. Dotacje Rządowe/ świadczenie rodzinne: Bon Żłobkowy
3.	Odpłatność za pobyt dziecka w placówce składa się z: 
•	opłaty stałej- nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce. Wysokość bieżącej opłaty za żłobek znajduje się na stronie www.wesoledinusie.pl/cennik.
•	bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej dotyczy ona: gotowości placówki do podjęcia opieki nad dzieckiem w dogodnym dla Rodzica terminie, materiałów plastycznych, środków czystości, przygotowania Umowy na usługę opiekuńczą, opracowanie dokumentacji RODO przetwarzanie danych, RODO przetwarzanie wizerunku.
•	Opłaty za catering.
•	Opłaty 20zł m-c za teatrzyk.
4. Składniki opłat, ich wysokość i ew podwyżki czesnego ustala na początku każdego roku kalendarzowego Właściciel placówki i podaje Rodzicom do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń w żłobku w szatni.
5.Opłatę stałą należy uiszczać do dnia 10-go każdego miesiąca „z góry”.

§ 11 Zasady wewnętrzne:
1.	Niepubliczne Żłobki świadczą usługi opiekuńcze i dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka w godzinach otwarcia placówki tj. od 6:35/6:45/7:00 do 16:45 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: długich weekendów, 2 maja, 2 listopada, dniu po święcie Bożego Ciała, 24-31 grudnia, 6 stycznia, Święta Prawosławne oraz 10 dni roboczych w okresie wakacyjnym (tj przerwa wakacyjna: ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia). 
2.	Do placówek przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. Zapisy prowadzone są przez cały rok, w zależności od posiadanych wolnych miejsc.
3.	Usługi świadczone w żłobkach są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej Placówki. Opłata rezerwacyjna jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacana przy zapisaniu dziecka do placówki na cały czas trwania umowy tytułem zaliczki na poczet wykorzystywanych podczas zajęć materiałów plastycznych, środków higienicznych, opracowanie dokumentacji, Umowę na usługę opiekuńczą, RODO wykorzystywanie danych, RODO wizerunek dziecka. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest traktowana jako akceptacja warunków Regulaminu Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej www.wesoledinusie.pl i obowiązuje przez cały rok do momentu kolejnej aktualizacji.

§ 12 Zasady płatności:
1. Umowa na świadczenie usług opiekuńczych pomiędzy Niepublicznymi Żłobkami a Rodzicom/opiekunem dziecka jest zawierana na okres: 12 lub 24 miesiące (w zależności od wieku dziecka) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca złożonego w placówce na piśmie.
2. Opłata za pobyt dziecka jest płatna „z góry” do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto: ING Bank Śląski: 03 1050 1823 1000 0090 9754 2535 Ewa Bałtyk
3. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.
4. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc, Niepubliczne Żłobki zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym z jednoczesnym wystawieniem wezwania do zapłaty oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu płatności za zaległe miesiące.
5. O zmianie wysokości opłat Rodzice będą powiadamiani z miesięcznym wyprzedzeniem ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń w szatni.
6. Zmiana wysokości opłat nie musi być wprowadzana pisemnym Aneksem do Umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, Umowa może ulec rozwiązaniu w trybie natychmiastowym przez Rodzica bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 13 Zasady dotyczące zdrowia:
1.	Rodzice/opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore lub którego stan może wskazywać na rozwijającą się chorobę nie będzie przyjmowane do Placówki. 
2.	Codziennie przed przyjęciem dziecka pod opiekę, opiekunka mierzy temperaturę dziecku. Wskazanie powyżej 37,5 stopnia wyklucza dziecko z przyjęcia pod opiekę.
2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie placówki (biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, katar), Rodzic zostanie natychmiast poinformowany telefonicznie przez personel żłobka i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu maksymalnie 60 minut. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pogotowie. Personel placówki nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 14 Zasady odbioru z placówki:
1.	Do odebrania dziecka z Niepublicznych Żłobków upoważnione są jedynie pełnoletnie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości. Osobom, których stan może wskazywać na bycie pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających dziecko nie zostanie wydane. W takim przypadku Dyrektor żłobka podejmuję próbę skontaktowania się z inną pełnoletnią osobą z rodziny dziecka, która może się nim zaopiekować.
2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. 1. §6. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim i trzeźwym.
3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.
4.	Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 16:45. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel placówki powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka za dodatkową opłatą każde rozpoczęte 30 minut: 50,00 PLN.
5.	Personel Niepublicznych żłobków może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecka będzie budził podejrzenie, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających / psychotropowych.
6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winna niezwłocznie zostać poinformowana Dyrektor placówki: mgr Ewa Bałtyk. W takiej sytuacji zobowiązana jest ona do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z innym rodzicem/opiekunem dziecka.
7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Niepublicznych Żłobków, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
8. W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie zgłoszeniowej numerami telefonów komórkowych nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w placówce 60 minut.
9. Po upływie tego czasu Niepubliczne Żłobki powiadamiają Policję o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicem/opiekunem.
10. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z Rodziców musi być poświadczone prawomocnym postanowieniem Sądu.
11. Personel Niepublicznych Żłobków nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

§ 15 Niepubliczne żłobki zapewnia dziecku:
1. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.
2.Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
3. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry.
4. Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.
5. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

§ 16 Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
-  rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
- pomocy ze strony pracowników placówki w rozwiązywaniu problemów   wychowawczych,
- uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
- pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pediatrą,
- konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy opiekunów lub rodziców,
- uczestniczenia w uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci ew najbliższych członków rodziny,
- zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Niepublicznych Żłobków,
- utworzenia Rady Rodziców żłobka.
2. Rodzice mają obowiązek:
- udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
- regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
- zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i z placówki do domu,
- punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
- terminowo uiszczać opłaty,
- Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z Niepublicznych Żłobków są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze (do i z placówki) do domu,
- natychmiast odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez właścicielkę placówki- podejrzenia choroby u dziecka.

§ 17 Niepubliczne Żłobki zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez placówkę. 
Skutkuje to wystawieniem wezwania oraz wyznaczenia dodatkowego terminu płatności do zapłaty za nierozliczony okres.
2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, 
a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

§ 18 Postanowienia końcowe:
1. Nadzór nad Niepublicznymi Żłobkami w Białymstoku w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Białymstoku w drodze uchwały.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024r poz 338) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
3. Niepubliczne Żłobki zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześniej.

Termin obowiązywania niniejszego Statutu: do odwołania.
Obowiązuje od dnia 01.01.2023r

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW:
 „Wesołe Dinusie ”, „Wesołe Dinusie II”, „Super Bobas”, „Calineczka”.
Właściciel: Lucky Star Ewa Bałtyk
 ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok, NIP 966 165 48 55, 
tel 600 140 533

I Bezpieczeństwo DZIECI:
1.	Niepubliczne Żłobki są przeznaczone dla dzieci w wieku od 20-go tygodnia życia do 3 lat.
2. Pracą Niepublicznych Żłobków kieruje osoba kierująca: mgr Ewa Bałtyk, natomiast opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane: opiekunki dziecięce.
3. Przed oddaniem dziecka pod opiekę w Niepublicznym Żłobku Rodzic musi wypełnić Kartę zgłoszeniową* zawierającą m.in. informacje na temat Rodziców/opiekunów, osób które będą dziecko odbierać, przebytych chorobach, alergiach i uczuleniach dziecka oraz inne dodatkowe wskazówki do postępowania z dzieckiem. 
(* Karta Zgłoszeniowa jest dostępna elektronicznie).
4. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców (opiekunów prawnych) i osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru Dziecka w oparciu o dowód osobisty.
5. Do odebrania Dziecka z Niepublicznego Żłobka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich 
(z wyprzedzeniem jednodniowym) pisemnie opiekunowie – nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna.
6. Osobom pod wpływem alkoholu Dzieci nie zostaną wydane.
7. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są pozostawiać w Niepublicznym Żłobku tylko zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub którego stan może wskazywać na rozwijającą się chorobę nie zostanie przyjęte. Codziennie przed przyjęciem dziecka pod opiekę, opiekunka mierzy temperaturę dziecku. Wskazanie powyżej 37,5 stopnia wyklucza dziecko w przyjęciu pod opiekę.
8. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru jak najszybciej – do 60 minut. Po tym czasie personel w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Dziecka wezwie lekarza lub pogotowie (koszty ponoszą Rodzice.)
9. NIE PODAJEMY dzieciom lekarstw.
10.Personel placówki posiada przeszkolenie w zakresie udzielania Pierwszej pomocy przedmedycznej.
W sytuacji wystąpienia wypadku, personel placówki niezwłocznie podejmuje działania ratownicze w zależności od zaistniałej sytuacji: niosąc pomoc dziecku i dzwoniąc pod numer alarmowy 112. 
O każdym zdarzeniu jest powiadamiany Dyrektor placówki, który wzywa telefonicznie Rodziców dziecka.
11. Z każdego zdarzenia musi być sporządzony protokół powypadkowy oraz notatka służbowa w dzienniku zajęć żłobka wraz z pełnym opisem sytuacji. 
12. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Niepublicznego Żłobka pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania.
13. Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania go z placówki.
14. Ważne sprawy dotyczące Dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez opiekunkę dziecięcą z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności.
15. Rodzice zobowiązani do odbierania Dzieci zgodnie z godzinami właściwymi dla pracy Niepublicznego Żłobka.
16. Placówki pracują w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6:35/6:45 do 16:45 z wyłączeniem: Wigilii, 2-go Maja, 2 Listopada, dniu po święcie Bożego Ciała, 24-31 grudnia (przerwa świąteczna) 6 stycznia oraz okresu wakacyjnego (przerwa wakacyjna 3 tygodnie). Z tytułu dni wolnych placówka przyznaje rabaty z czesnego.
17. W sytuacjach, gdy nie jest możliwy odbiór Dziecka w godzinach pracy żłobka Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie (+48 600 140 533) Dyrektor żłobka o zaistnieniu nagłej sytuacji, który organizuje opiekę nad dzieckiem do czasu przybycia opiekuna.

II Obowiązki RODZICÓW:
1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Niepublicznym Żłobku jest: złożenie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej Dziecka, podpisanie umowy będącej jednocześnie akceptacją regulaminu organizacyjnego, wpłacenie bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej 
(tj gotowość placówki do podjęcia opieki na dzieckiem) oraz terminowe uiszczanie czesnego.
2. Opłata rezerwacyjna powinna zostać uiszczona przy złożeniu Karty Zgłoszeniowej przed podpisaniem umowy. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Dotyczy zakupu materiałów plastycznych / technicznych, środków czystości, płynów do dezynfekcji (150,00 PLN), przygotowanie dokumentacji: Umowa, RODO, przetwarzanie danych (349,00 PLN).
3. Wszelkie opłaty wpłacane są przelewem na wskazany 
w umowie rachunek bankowy. ING Bank Śląski 03 1050 1823 1000 0090 9754 2535 
Ewa Bałtyk. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata. 
4. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać „z góry” za dany miesiąc w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca. 
5. W przypadku nieobecności dziecka, czesne nie będzie zwracane. 
6. Wypowiedzenie umowy: 
O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki Rodzice powinni poinformować Właścicielkę żłobka NA PIŚMIE z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
7. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija miesięczny okres wypowiedzenia w tym czasie przeprowadzany jest proces rekrutacji i przyjęcie nowego dziecka.
8.Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne. 
9. Umowa na stałą tj miesięczną opiekę nad dzieckiem jest podpisywana na okres 12 lub 24 miesięcy (w zależności od wieku dziecka). Na wniosek Rodzica dzienny czas pobytu dziecka może zostać wydłużony za dodatkową opłatą. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki placówki. W obu przypadkach obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej ze skutkiem na koniec miesiąca. W tym czasie Placówka ogłasza nabór dzieci na zwalniane miejsce.
10. W przypadku braku opłaty czesnego Właścicielka Niepublicznego Żłobka ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz wystawić wezwanie do zapłaty za cały zaległy okres (z wyznaczeniem dodatkowego: jednomiesięcznego terminu na uregulowanie należności) wraz z odsetkami ustawowymi.
11. Personel placówki nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Niepublicznego Żłobka. Aby ułatwić identyfikację -wszystkie rzeczy dostarczane do placówki powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka w widocznym miejscu.
12. Personel placówki nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka podczas jego pobytu wraz z Rodzicem w szatni żłobka.
13. Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu Dziecka (spis rzeczy znajduje się na stronie żłobka: www.wesoledinusie.pl /wyprawka dziecka). 
14. Rodzice mają obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Placówki.
15. Obowiązkiem Rodziców jest dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Organizacyjnym. 
16. Rodzice są zobowiązani do odebrania rzeczy dziecka w terminie do 3 miesięcy od rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki. Po tym terminie, wszystkie rzeczy zostaną wyniesione do kontenera PCK.

III Postanowienia końcowe:
1. W sprawach, których niniejszy Regulamin organizacyjny nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką Niepublicznego Żłobka a Rodzicami zawierane na piśmie.
2. Zmiany w Regulaminie lub Cenniku umieszczany są na bieżąco na tablicy ogłoszeń znajdującej się w placówce oraz na stronie internetowej: www.wesoledinusie.pl
Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni od momentu wprowadzenia zmian bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego w punkcie 6.

Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu: do odwołania.
Obowiązuje od dnia: 01.01.2023r.

Przepisy prawne:
1.	Ustawa z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. z 2024r poz 338)
2.	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych jakie musi spełnić żłobek, w którym ma być prowadzony żłobek (Dz. U. z 2019r poz 72).
3.	Rozporządzenie z dnia 19 września 2023r w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wielu do lat 3 na podstawie art. 6c. Ustawy z dnia 4 lutego 20211r o o piece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024r poz 338)
4. Ustawa z dnia 28 lipca 2023r o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Art. 22b, Rozdział 3, 4a oraz 4b.