Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Wesołe Dinusie – Niepubliczny Żłobek

Regulamin oraz Statut

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW:
„WESOŁE DINUSIE ”
ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok,
WESOŁE DINUSIE II
ul. Świętokrzyska 5A lok U3, 15-876 Białystok
„SUPER BOBAS” ul. Gajowa 79 15-876 Białystok

„CALINECZKA” ul. Słonimska 24 lok U3 Białystok
Właściciel: Lucky Star Ewa Bałtyk ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok, NIP 966 165 48 55, tel 600 140 533
I Bezpieczeństwo DZIECI:
1. Żłobki „Wesołe Dinusie”, „Wesołe Dinusie II” oraz „Super Bobas” są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat.
2. Pracą żłobków kieruje osoba kierująca: mgr Ewa Bałtyk, natomiast opiekę nad dziećmi sprawują: opiekunki dziecięce.
3. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców (opiekunów prawnych) i osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru Dziecka w oparciu o dowód osobisty.
4. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich
(z wyprzedzeniem jednodniowym) pisemnie opiekunowie – nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna.
5. Osobom niepełnoletnim, pod wpływem alkoholu, bądź której stan może wskazywać na działanie substancji odurzających Dzieci nie zostaną wydane.
6. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są pozostawiać w żłobku tylko zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub którego stan może wskazywać na rozwijającą się chorobę nie zostanie przyjęte. Wówczas dziecko zostanie odesłane do lekarza.
7. NIE PODAJEMY Dzieciom lekarstw.
8. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru jak najszybciej – do 90 minut. Po tym czasie personel w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Dziecka wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice.
9. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania.
10. Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania go z placówki.
12. Ważne sprawy dotyczące Dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez opiekunkę dziecięcą z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności.
13. Rodzice zobowiązani do odbierania Dzieci zgodnie z godzinami właściwymi dla pracy żłobka.
14. Placówka pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00 z wyłączeniem: długich weekendów, Wigilii, dniu po święcie Bożego Ciała, 16 sierpnia, 27, 30, 31 grudnia (przerwa świąteczna) oraz 10 dni roboczych w okresie wakacyjnym (przerwa wakacyjna). Termin przerwy wakacyjnej zostanie wywieszony w placówkach na tablicy ogłoszeń najpóźniej w miesiącu kwietniu bieżącego roku kalendarzowego.

15. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwy odbiór dziecka – Rodzic/ Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia opiekunki dziecięcej o zaistnieniu takiej nagłej sytuacji.

II Obowiązki RODZICÓW:
1. Wszelkie opłaty wpłacane są przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy ING Bank Śląski 03 1050 1823 1000 0090 9754 2535 Ewa Bałtyk. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do
5-go dnia każdego miesiąca.
3. W przypadku nieobecności dziecka, czesne nie będzie zwracane. Rodzicowi przysługuje odpis od zgłoszonej nieobecności za wyżywienie dziecka.

4. Czesne nie podlega zwrotowi i pobierane jest w pełnej wysokości również w wyniku działań organów państwowych nakazujących odgórne zamknięcie placówki: klęska żywiołowa / epidemia / kwarantanna /choroby zakaźne.
4. Od 1 stycznia 2020r czesne miesięczne za pobyt dziecka w żłobku wynosi: 840 PLN Od tej kwoty zostanie odjęta dotacja Programu Maluch Plus 2020.
W przypadku braku zgody na zmianę wysokości czesnego, Rodzicowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Należy wówczas złożyć na ręce właściciela placówki pismo z informacją o podjętej decyzji (data publikacji: 01.01.2020r).

5. Od 1 stycznia 2021r czesne miesięczne za pobyt dziecka w żłobku będzie wynosić: 900PLN.
6. Dodatkowa comiesięczna opłata ponoszona przez Rodzica dotyczy opłaty za teatrzyk kukiełkowy. Koszt 7zł miesięcznie. W przypadku nieobecności dziecka na przedstawieniu, wniesiona opłata przechodzi na kolejny spektakl za miesiąc.
7. Wypowiedzenie umowy: O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki Rodzice powinni poinformować na piśmie Właścicielkę żłobka z 31 dniowym wyprzedzenia. Pismo należy złożyć w Placówce bądź dostarczyć listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jest ono dołączane do zawartej ze żłobkiem Umowy.
8. W przypadku zbliżającego się terminu wygaśnięcia umowy Rodzic zobowiązany jest poinformować Właścicielkę Placówki o chęci rezygnacji ze świadczonych przez Placówkę usług najpóźniej w terminie 7 dni od końcowej daty wskazanej w umowie. W przypadku braku informacji od Rodzica o ewentualnym dalszym nieprzedłużeniu umowy – umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok.
9. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje, gdy mija miesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej tj(31 dni).
10. Opłata czesnego wniesiona przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne.
11. Umowa na stałą tj miesięczną opiekę nad dzieckiem jest podpisywana na okres dwunastu miesięcy. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki placówki. W obu przypadkach obowiązuje 1 miesięczny (31- dniowy) okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej. W tym czasie Placówka ogłasza nabór dzieci na zwalniane miejsce.

12. W przypadku zbliżającego się terminu wygaśnięcia umowy, 

Rodzic zobowiązany jest poinformować w terminie do 14 dni przed końcem umowy Właścicielkę Placówki o chęci rezygnacji ze świadczonych przez Placówkę usług. W przypadku braku informacji o nieprzedłużeniu umowy – umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok.
13. W przypadku braku opłaty czesnego Właścicielka żłobka ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 31 dniowego okresu wypowiedzenia oraz wystawić wezwanie do zapłaty za cały zaległy okres wraz z odsetkami ustawowymi z wyznaczonym jednomiesięcznym terminem płatności.
14. Możliwe źródła finansowania placówek i zasady odpłatności:
Działalność placówki finansowana jest z następujących źródeł:
* Opłat wnoszonych przez Rodziców dzieci zapisanych do placówki.
*Innych źródeł takich jak np. Dotacje Rządowe z Funduszu Pracy np. Program Maluch + 2018,  Maluch+ 2019, Maluch+ 2020 z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; Dotacje Unijne z RPOWP. (czesne jest co miesiąc pomniejszane o kwotę dofinansowania przyznanego na 1 dziecko).
15. Personel placówki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w żłobku.
16. Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu Dziecka (spis rzeczy znajduje się na stronie żłobka: www.wesoledinusie.pl /wyprawka).
17. Rodzice mają obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Placówki.
18. Obowiązkiem Rodziców jest dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
19. Rodzice są zobowiązani do odebrania rzeczy dziecka w terminie do
1 miesiąca od rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki. Po tym terminie, wszystkie rzeczy zostaną wyniesione do kontenera PCK.

III Postanowienia końcowe:
1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką żłobka a Rodzicami zawierane na piśmie.
2. Zmiany w Regulaminie lub Cenniku umieszczany są na bieżąco na tablicy ogłoszeń znajdującej się w placówce oraz na stronie internetowej www.wesoledinusie.pl.
Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 31 dni od momentu wprowadzenia zmian bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego w punkcie 6.

Opublikowano dnia: 01.01.2020.

Aktualizacja na rok szkolny 2019/2020.

STATUT NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW
„WESOŁE DINUSIE ”ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-773 Białystok,
WESOŁE DINUSIE II ul. Świętokrzyska 5 lok U3, 15-876 Białystok
SUPER BOBAS ul. Gajowa 79, 15-876 Białystok, CALINECZKA ul. Słonimska 24 lok U3 Białystok
Właściciel: Lucky Star Ewa Bałtyk
ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7, 15-687 Białystok,

NIP 966 165 48 55, tel 600 140 533
§1
Żłobki: „Wesołe Dinusie” , Wesołe Dinusie II’, „Super Bobas”
w Białymstoku działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2016 nr 157 oraz z 2017r poz 60 i 1428)
3. Niniejszego Statutu.
4. Innych przepisów prawa.
§2
Siedziba żłobka: „Wesołe Dinusie” znajduje się w Białymstoku przy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok U7.   Żłobek przeznaczony jest dla grupy 41 dzieci, Żłobek „Wesołe Dinusie II” ul. Świętokrzyska 5A lok U3 przeznaczony jest dla grupy 38 dzieci oraz Żłobek „Super Bobas”

ul. Gajowa 79 przeznaczony dla grupy 61 dzieci.
§3
Żłobki prowadzone są w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przez osobę kierującą: mgr Ewę Bałtyk (właściciel). Opiekę nad dziećmi sprawują: opiekunki dziecięce. Przeznaczone są dla dzieci w wieku: od 6 miesiąca życia do 3 lat. Godziny pracy placówek: 7:00-17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: Wigilii, dniu po święcie Bożego Ciała (piątek), 27, 30, 31 grudnia (przerwa świąteczna) oraz 10 dni roboczych w okresie wakacyjnym (przerwa wakacyjna). Termin przerwy wakacyjnej zostanie wywieszony w placówkach na tablicy ogłoszeń najpóźniej w miesiącu kwietniu bieżącego roku kalendarzowego.
§4
Żłobki realizują cele i zadania wynikające z przepisów ustawy w szczególności:
Troszczą się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczne przez zapewnienie im opieki, wyrabianie prawidłowych nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
Wspomagają indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.
Zapewniają fachową opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Troszczą się o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą.
Rozwijają wyobraźnię dziecka, poprzez różne formy działalności plastyczno-technicznej.
Kształtują pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości.
Udzielają dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Tworzą warunki to wczesnej nauki.
Współdziałają z Rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu.
§5
Żłobki realizuje powyższe cele w ramach następujących obszarów:
Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły
i możliwości osiągania sukcesu.
Rozwijanie wrażliwości moralnej.
Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
§6
Personel placówek realizując swoje zadania kierują się w szczególności:
– Dobrem dziecka.
– Potrzebą wyrównania deficytu rozwoju.
– Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia rozwoju zainteresowań.
– Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10-15 minut.
§7
W Żłobkach wykorzystywane są formy, metody, tematy pracy dostosowane do umiejętności i wieku dzieci. Pracujemy w oparciu o ruch, muzykę, edukację w przyjaznych i kolorowych wnętrzach. Zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności pracy w grupie, przyswajanie norm i zasad społecznych, uczymy wrażliwości na innych.
Praca jest przemyślana i zaplanowana, uwzględnia cechy charakterystyczne danej grupy, poziom aktywności i uwagi dzieci. Opiekunowie twórczo i elastycznie realizują zabawy mając na uwadze preferencje i zainteresowania dzieci.
§8
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobków jest:
– podpisanie umowy cywilno-prawnej po zgłoszeniu się dziecka we wskazanym przez Rodzica terminie (zwanej dalej Umową). Umowa nie jest podpisywana przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do żłobka.
2. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka oraz wystawieniem wezwania do zapłaty za zaległe czesne / catering.
§9
Możliwe źródła finansowania placówek i zasady odpłatności:
Działalność placówki finansowana jest z następujących źródeł:
– Opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do placówki.
* Innych źródeł takich jak np. Dotacje Rządowe z Funduszu Pracy np. Program Maluch + 2018, Maluch+ 2019, Maluch+ 2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (czesne jest co miesiąc pomniejszane o kwotę dofinansowania przyznanego na 1 dziecko).
* Dofinansowanie z Programów Unijnych RPOWP.
Odpłatność za pobyt dziecka w placówce składa się z:
– Opłaty stałej: nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce, w przypadku dłuższej nieobecności dziecka placówka przewiduje odpisy jedynie za wyżywienie.

 • Czesne nie podlega zwrotowi i pobierane jest w pełnej wysokości również w wyniku działań organów państwowych nakazujących odgórne zamknięcie placówki: klęska żywiołowa / epidemia/ kwarantanna / choroby zakaźne.
  4.Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie właściciel placówki.
  5.Opłatę stałą należy uiszczać do 5-go dnia każdego miesiąca „z góry”.
  §10
  1. Niepubliczny Żłobek „Wesołe Dinusie”, „Wesołe Dinusie II”, „Calineczka” oraz „Super Bobas” świadczy usługi opiekuńcze i dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie względem każdego dziecka w godzinach otwarcia placówki tj. od 7:00 do 17:00 z wyłączeniem: długich weekendów, Wigilii, dniu po święcie Bożego Ciała, 16 sierpnia, 27, 30, 31 grudnia (przerwa świąteczna) 2 listopada oraz 10 dni roboczych w okresie wakacyjnym (przerwa wakacyjna). Termin przerwy wakacyjnej zostanie wywieszony w placówkach na tablicy ogłoszeń najpóźniej w miesiącu kwietniu bieżącego roku kalendarzowego.
  2. Do placówek przyjmowane są dzieci zdrowe, zapisy prowadzone są przez cały rok, w zależności od posiadanych wolnych miejsc.
  3. Usługi świadczone w żłobkach są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej Placówki. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej www.wesoledinusie.pl i obowiązuje przez cały rok kalendarzowy.
  § 11
  1. Umowa na świadczenie usług opiekuńczych pomiędzy Niepublicznym Żłobkiem a Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka jest zawierana w dniu przyjścia dziecka do żłobka na okres 12 miesięcy z zachowaniem jednomiesięcznego (31 dni) ze skutkiem na koniec miesiąca okresu wypowiedzenia złożonego w siedzibie placówki na piśmie, b.
  Wypowiedzenie umowy: O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki w trakcie trwania umowy Rodzice zobowiązani są poinformować na piśmie Właścicielkę żłobka z 31 dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
  8. W przypadku zbliżającego się terminu wygaśnięcia umowy Rodzic zobowiązany jest poinformować Właścicielkę Placówki o rezygnacji ze świadczonych przez Placówkę usług i dalszym nie przedłużaniu współpracy najpóźniej w terminie 7 dni od końcowej daty wskazanej w umowie. W przypadku braku informacji od Rodzica o ewentualnym dalszym nieprzedłużeniu umowy – UMOWA ZOSTANIE PRZEDŁUŻONA AUTOMATYCZNIA NA KOLEJNY ROK.
  2. Opłata za pobyt dziecka jest płatna do 5-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto:
  ING Bank Śląski: 03 1050 1823 1000 0090 9754 2535 Ewa Bałtyk
  3. Przy dokonaniu płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.
  4. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc, Żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym z jednoczesnym wystawieniem wezwania do zapłaty za zaległe czesne.
  5. O zmianie wysokości opłat Rodzice będą powiadamiani z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń znajdującej się w żłobku.
  6. Zmiana wysokości opłat nie będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy a obwieszczeniem w Statucie żłobka.
  W przypadku nie wyrażenia zgody przez Rodzica na proponowaną zmianę, umowa na żądanie Rodzica może ulec rozwiązaniu z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.
  § 12
  1. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do Placówki.
  2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie placówki, rodzic zostanie natychmiast poinformowany telefonicznie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz.
  Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel placówki nie podaje dzieciom lekarstw.
  § 13
  1. Do odebrania dziecka ze Żłobka upoważnione są jedynie pełnoletnie osoby wskazane przez Rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
  2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. 1. §6. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim i trzeźwym.
  3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze Żłobka.
  4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 17.00.
  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel placówki powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka za dodatkową opłatą, która jest określona w Cenniku.
  5. Personel Żłobka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecka będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. pod wpływem alkoholu., bądź których stan może wskazywać na zażycie środków odurzających.
  6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winna niezwłocznie zostać poinformowana właścicielka placówki.
  W takiej sytuacji zobowiązana jest ona do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z innym rodzicem/opiekunem dziecka.
  7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
  8. W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie zgłoszeniowej numerami telefonów komórkowych nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w Żłobku 1 godzinę.
  9. Po upływie tego czasu Żłobek powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
  10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone prawomocnym postanowieniem Sądu.
  § 14
  Niepubliczne Żłobki: „Wesołe Dinusie”, „Wesołe Dinusie II”, „Super Bobas” oraz „Calineczka” zapewniają dziecku:
  1. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.
  2.Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
  3. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry.
  4. Organizowanie w razie potrzeby okresowych spotkań Rodziców z kadrą.
  5. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.
  § 15
  1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
  – rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
  – pomocy ze strony pracowników placówki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  – konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy opiekunów lub rodziców,
  – zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.
  2. Rodzice mają obowiązek:
  – udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz przyprowadzania jedynie zdrowego dziecka.
  – regularnego kontaktowania się z opiekunkami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  – zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i z placówki do domu,
  – punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
  – terminowo uiszczać opłaty,
  – rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze Żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze (do i z placówki) do domu,
  – natychmiast niezwłocznie odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez Właścicielkę placówki- podejrzenia choroby dziecka.

  § 16
Niepubliczne Żłobki: „Wesołe Dinusie”, „Wesołe Dinusie II”, „Super Bobas” oraz „Calineczka” zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy / bądź podpisania umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez placówkę.
Skutkuje to wystawieniem wezwania do zapłaty za nierozliczony okres.
2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem żłobka,
a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka.

4. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do placówki Rodzice powinni poinformować na piśmie Właścicielkę żłobka z 31 dniowym wyprzedzeniem. Pismo należy złożyć w Placówce bądź dostarczyć listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§ 17
1. Nadzór nad Niepublicznymi Żłobkami: „Wesołe Dinusie”, „Wesołe Dinusie II”, „Super Bobas” oraz „Calineczka” w Białymstoku w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Białymstoku w drodze uchwały.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
3. Żłobek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz Statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześniej.

Utworzono dnia 01.01.2020r

Obowiązuje od 01.01.2020r

Aktualizacja na rok szkolny 2019/2020